Regulamin Hotelu dla psów i kotów Mariot

Regulamin Hotelu Mariot dla zwierząt określa warunki korzystania z usług, w tym przyjęcia, pobytu i opuszczenia przez zwierzę Hotelu Mariot dla zwierząt w Zbrosławicach przy ul. Wolności 121 D. Dla wspólnego dobra przebywających tam ludzi i zwierząt właściciel (lub inna osoba przekazująca zwierzę pod opiekę) zobowiązany jest do akceptacji regulaminu, jeśli chce, by jego zwierzę korzystało z pobytu w hotelu .

Terminy zastosowane w regulaminie:
HM – Hotel Mariot dla zwierząt
właściciel – klient, właściciel zwierzęcia lub osoba pozostawiająca zwierzę w HM,
hotel - Hotel Mariot dla zwierząt

Regulamin hotelu Mariot :

 1. Hotel Mariot zobowiązuje się otoczyć każde powierzone zwierzę najlepszą możliwą opieką, dbać o jego zdrowie, bezpieczeństwo i dobry nastrój.
 2. Przed pozostawieniem zwierzęcia w hotelu właściciel zobowiązany jest udzielić pracownikowi Hotelu Mariot wywiadu, dotyczącego każdego pozostawianego zwierzęcia.
 3. Właściciel zobowiązuje się udzielić obsłudze Hotelu Mariot prawdziwych informacji o zwierzęciu, które przekazuje pod opiekę HM.
 4. Opłata za pobyt i usługę pobierana jest z góry.
 5. HM ma prawo odmówić przyjęcia zwierzęcia, które może zagrażać zdrowiu lub bezpieczeństwu innych, a w szczególności odmówić przyjęcia osobników:
  1. agresywnych w stosunku do ludzi lub zwierząt,
  2. chorych (w tym zapchlonych) w sposób stwarzający groźbę zarażenia innych zwierząt,
  3. w kondycji niebezpiecznej dla własnego życia i zdrowia zwierzęcia,
  4. bez ważnych szczepień i zabezpieczeń przeciw endo i ekto pasożytom
 6. HM może odmówić przyjęcia zwierzęcia z powodu braku miejsca, a także bez podania przyczyn
 7. Właściciel zobowiązuje się okazać HM książeczkę zdrowia zwierzęcia lub inny rodzaj zaświadczenia o aktualności szczepień zwierzęcia.
 8. Jeśli zwierzę z pchłami zostanie przyjęte pod opiekę, właściciel zgadza się, by w pierwszej kolejności przeszło kąpiel lub inny zabieg odpchlający i pokryje koszty czynności związanych z odpchlaniem.
 9. Kadra HM zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, by każde zwierzę było zdrowe i bezpieczne, a akcesoria dostarczone przez właściciela pozostały w dobrym stanie. Jednak właściciel rozumie, że:
  1. zwierzęta mogą bawić się na tyle intensywnie, że w trakcie zabaw mogą ulec zranieniom i nie będzie wnosić pretensji związanych z tego typu urazami,
  2. zwierzę pozostawione poza domem może doznawać silnego stresu, w wyniku którego może niszczyć elementy wyposażenia Hotelu Mariot dla zwierząt i właściciel zobowiązuje się pokryć koszty zniszczeń, spowodowanych przez zwierzę,
  3. silny stres zwierzęcia związany z nową sytuacją może przyczynić się do choroby lub zejścia zwierzęcia,
  4. przedmioty, a w szczególności zabawki, przywiezione ze zwierzęciem mogą ulec zniszczeniu lub zagubieniu i nie będzie wnosić pretensji związanych z tego typu przypadkami.
 10. Właściciel przyjmuje także, że odpowiedzialność (również finansowa) za krzywdy wyrządzone przez jego zwierzę innym zwierzętom lub ludziom spoczywa na nim.
 11. Właściciel zgadza się na pokrycie ewentualnych kosztów leczenia weterynaryjnego jego zwierzęcia, jeśli zaistnieje potrzeba jego stosowania.
 12. Pobyt zwierzęcia w HM może zostać przedłużony:
  1. po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby przez właściciela
  2. jedynie za zgodą HM
 13. Za przedłużenie pobytu zwierzęcia HM pobiera standardowe opłaty, określone w cenniku
 14. Doba hotelowa w HM trwa 24 godziny. Pobyt, którego długość wykracza poza okrągłą liczbę dób hotelowych, a zwłaszcza poza godziny pracy recepcji HM, podlega indywidualnemu rozliczaniu.
 15. Opłatę za przedłużenie pobytu, po potwierdzeniu jej wysokości z HM, należy wnieść do 2 dni roboczych po upływie zakontraktowanego wcześniej końca terminu pobytu, jednak nie później niż przed opuszczeniem HM przez zwierzę.
 16. W przypadku, gdy właściciel osobiście lub poprzez wyznaczoną osobę nie odbierze zwierzęcia z HM w umówionym terminie i:
  1. będzie zalegał z opłatą za pobyt zwierzęcia i inne zamówione w HM usługi,
  2. nie skontaktuje się z HM w terminie 7 dni od upływu zakontraktowanego terminu końca pobytu w celu wyjaśnienia sytuacji,
  3. nie będzie przyjmował rozmów telefonicznych od pracowników HM pod numerem telefonu, który podał przy rezerwacji miejsca w hotelu
  4. lub poda fałszywe bądź nieaktualne dane, uniemożliwiające kontakt ze sobą w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji,

  to wystąpienie którejkolwiek z tych okoliczności równoznaczne jest z porzuceniem zwierzęcia przez właściciela i prawne konsekwencje tego zdarzenia będą rozpatrywane na mocy Ustawy o Ochronie Praw Zwierząt z 21.08.1997 roku, która definiuje porzucenie zwierzęcia jako znęcanie się nad nim (art. 6 ust. 1 i ust. 2 pkt. 11) i nakłada na właściciela karę w postaci pozbawienia lub ograniczenia wolności albo grzywny (art. 35 ust. 1), przy czym sąd może zasądzić przepadek zwierzęcia (art. 35 ust. 3) i dalsze losy zwierzęcia reguluje art. 38 przywoływanej ustawy.

 17. Właściciel może odebrać swoje zwierzę przed upływem ustalonego terminu zakończenia pobytu po uprzednim kontakcie z HM co najmniej 2 godziny wcześniej, jednak tylko w godzinach pracy HM tj. 8:00 – 12:00 oraz 14:00 – 18:00. Zapewni to sprawne odbycie formalności związanych z wymeldowaniem.
 18. W przypadku skrócenia terminu pobytu wniesiona opłata nie podlega zwrotowi
 19. HM będzie prowadzić akcje promocyjne, oferując zniżki na wybrane usługi. O ile w szczegółowym opisie akcji nie zostanie określone inaczej, można korzystać tylko z jednej promocji naraz.
 20. HM posiada wewnętrzne standardy utrzymywania jakości usług i jej pracownicy zobowiązują się do ich przestrzegania
 21. Właściciel zgadza się na bezpłatne umieszczenie zdjęć lub filmów z udziałem jego zwierzęcia w materiałach ilustrujących działania HM i w bazie klientów HM
 22. Właściciel wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 r. o Ochronie danych Osobowych Dz. Ust. nr 133 poz. 883 wyłącznie dla potrzeb niezbędnych do realizacji czynności, związanych z usługami, które zamówił w HM
 23. W sprawach, których nie opisuje niniejszy regulamin, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.